Τα βιβλία ή άλλο υλικό πρέπει να επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη το αργότερο μέχρι την μέρα/ώρα που αναγράφεται στο δελτίο δανεισμού. Πρέπει να προσέξετε, εάν έχετε δανειστεί υλικό από διαφορετικές κατηγορίες υλικού ή συλλογές, η ημερομηνία επιστροφής για κάθε ένα απo αυτά θα διαφέρει.

Το μηχάνημα σας εκτυπώνει απόδειξη σχετικά με τα βιβλία που έχετε δανειστεί και τις ημερομηνίες επιστροφής τους Συνιστάται να διατηρείτε την απόδειξη που εκτυπώνει το μηχάνημα.

Η επιστροφή του υλικού μπορεί να γίνει από το χρήστη 24/7 στο Σταθμό Αυτόματης Επιστροφής Υλικού, που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο της Βιβλιοθήκης  ή κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο Σταθμό Αυτόματης Επιστροφής εντός της Βιβλιοθήκης δίπλα στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (ισόγειο). Το μηχάνημα σας εκτυπώνει απόδειξη σχετικά με την επιστροφή των βιβλίων.

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να επιστρέψει έγκαιρα οποιοδήποτε υλικό έχει δανειστεί καθώς και όλο το υλικό που επιστρέφει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση ή στην ίδια κατάσταση που ήταν κατά την ώρα του δανεισμού.

Καθυστερημένη επιστροφή υλικού

Αν δεν επιστρέψετε οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο υλικό που έχετε δανειστεί μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής, τότε σας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.

Το χρηματικό πρόστιμο υπολογίζεται για όλες τις μέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, επειδή οι χρήστες εξυπηρετούνται από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Κατά τις δημόσιες αργίες δεν υπολογίζεται πρόστιμο.

Για τα βιβλία / άλλο υλικό της κανονικής συλλογής, το πρόστιμο ανέρχεται στα €0,40 για κάθε μέρα που περνά και το βιβλίο ή άλλο υλικό  δεν επιστρέφεται.

Για τα βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού (Short Loan Collection), επιβάλλεται πρόστιμο €0,40 για κάθε ώρα μετά τις 11:00 της προκαθορισμένης ημερομηνίας επιστροφής τους.

Τα πρόστιμα υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των εσόδων από τα πρόστιμα διατίθεται στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών.
Πρόστιμα από καθυστερημένες επιστροφές δεν διαγράφονται, παραμένουν στην εγγραφή του μέλους μέχρι την πληρωμή τους.

Πληρωμή οφειλών

Μπορείτε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές μέσω Ηλεκτρονικής Πληρωμής ή στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Οφειλές

Σε περίπτωση που δεν προτίθεστε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές στη Βιβλιοθήκη, καθίσταται δυνατό να σας επιβληθούν ποινές που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τις Πολιτικές και Όρους χρήσης της Βιβλιοθήκης (4.5  Επιβολή κυρώσεων) μέλη που έχουν οικονομικές οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη δεν δικαιούνται

  • να δανειστούν υλικό
  • να ανανεώσουν την περίοδο δανεισμού
  • να επανεκδώσουν κάρτα μέλους
  • να ανανεώσουν συνδρομή
  • να αποφοιτήσουν (αν είναι τελειόφοιτοι φοιτητές)
  • να λάβουν βεβαίωση σπουδών (αν είναι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους) μέχρις ότου διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη Βιβλιοθήκη.