Σε περίπτωση που επιστρέψετε φθαρμένο υλικό στη βιβλιοθήκη, εάν δεν υπάρχει υπόνοια ότι η φθορά προκλήθηκε κακόβουλα, τότε υποχρεούστε να καταβάλετε οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης του βιβλίου ή και αντικατάστασής σε περίπτωση που κριθεί ότι το βιβλίο δεν μπορεί να συντηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η φθορά προκλήθηκε κακόβουλα, η ΒΠΚ δύναται να επιβάλλει, εκτός από το χρηματικό πρόστιμο, πρόσθετες κυρώσεις.

Για τη δική σας ασφάλεια και αποφυγή τυχόν κυρώσεων, συνίσταται να γίνεται από εσάς ένας προληπτικός έλεγχος του υλικού που πρόκειται να δανειστείτε, καθώς και γνωστοποίηση για τυχόν φθαρμένο υλικό στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση που δεν προτίθεστε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές στη βιβλιοθήκη, καθίσταται δυνατό να σας επιβληθούν ποινές που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Αν είστε φοιτήτρια/τής, δεν μπορείτε να αποφοιτήσετε χωρίς να πληρώσετε τυχόν οφειλές σας στη Βιβλιοθήκη (ο έλεγχος γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος).